Słowniczek pojęć

Najważniejsze definicje związane z półmaskami filtracyjnymi oraz objaśnienia pojęć zawartych w opisach półmasek. 

Kolejność alfabetyczna

Aerozol – zawiesina cząstek stałych, ciekłych lub stałych i ciekłych w fazie gazowej o pomijalnej prędkości opadania (PN-ISO 4225:1999)

Cząstka – mała odrębna część substancji stałej lub ciekłej (PN-ISO 4225 :1999)

Dym – wydzielany aerozol, którego głównym źródłem są procesy spalania (PN-ISO 4225:1999)

Filtracja – usuwanie cząstek z cieczy lub gazu (PN-EN 12792: 2006)

Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.

Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie  dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

Liczbowe stężenie cząstek – liczba cząstek fazy rozproszonej w aerozolu w jednostce objętości gazu (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Liczbowy udział cząstek – stosunek liczby cząstek z określonego przedziału ich wymiarów do całkowitej liczby cząstek fazy rozproszonej lub osiadłej (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Masowy udział cząstek – stosunek masy cząstek z określonego przedziału ich wymiarów do całkowitej masy cząstek fazy rozproszonej lub osiadłej (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Mgła – ogólny termin określający zawiesinę kropel w gazie.

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika, w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń (Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina (Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r.; Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia Pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie (Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

Para – gazowa faza materii, która może równocześnie występować także w stanie ciekłym lub stałym (PN-ISO 4225:1999)

Pył - ogólny termin stosowany do określenia cząstek ciała stałego różnej wielkości i różnego pochodzenia, przez pewien czas pozostających w zawieszeniu w gazie (PN-ISO 4225:1999)

Pył drobnoziarnisty – małe cząstki ciała stałego, zazwyczaj przyjmuje się że są to cząstki o średnicy poniżej 75 µm, osiadające pod wpływem swojego ciężaru, ale mogące przez pewien czas pozostawać w zawieszeniu

Pył gruboziarnisty – cząstki stałe znajdujące się w atmosferze lub gazach odlotowych (PN-ISO 4225:1999)

Pył respirabilny – zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności według wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno-normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnią wartością średnicy aerodynamicznej 3,5 ± 0,3 µm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 ± 0,1 (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

Smog – (termin będący pochodną terminów angielskich smoke – dym i fog – mgła): intensywne zanieczyszczenie atmosfery przez aerozole, spowodowane częściowo procesami naturalnymi, a częściowo działalnością człowieka (PN-ISO 4225:1999)

Środki ochrony indywidualnej przed zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłami – środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu ochrony przed szkodliwymi zanieczyszczeniami chemicznymi i pyłami w środowisku pracy, w tym również wszystkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650, zm.Dz.U. z 2007 r. nr 49, poz. 330)

Wartość dopuszczalna (normatyw higieniczny) – prawnie ustanowiona średnia wartość stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia, z którą porównywane są wyniki pomiarów tego czynnika w powietrzu środowiska pracy w celu oceny narażenia pracowników (PN-ISO 4225/Ak:1999)

Wielkość graniczna cząstki – wielkość cząstek, przy której skuteczność zatrzymywania w danym urządzeniu spada poniżej określonej wartości w zdefiniowanych warunkach (PN-ISO 4225:1999)

Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 µm o maksymalnej średnicy poniżej 3 µm i o stosunku długości do średnicy większej od  3 (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

Zanieczyszczenie powietrza – zwykle obecność w atmosferze substancji, powstających w wyniku działania człowieka lub procesów naturalnych, przy czym substancje te występują w stężeniach i w czasie wystarczającym do niekorzystnego wpływu na komfort, zdrowie i dobra materialne osób i stan środowiska (PN-ISO 4225:1999)

Informacja:

Powyższy słowniczek to wybrane pojęcia pochodzące z "Bazy wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych- CHEMPYŁ" dostępnej w portalu internetowym  ciop.pl . Brakujące pojęcia można znaleźć  w pełnej wersji bazy dostępnej pod adresem podanym w źródle.

Źródło:

http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P14400132071346315291310&html_tresc_root_id=16487&html_tresc_id=300001886&html_klucz=16487&html_klucz_spis=16487

 Data pobrania: 30.12.2016.