Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po dniu 25 maja 2018 r.

Szanowni Państwo

Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu od 25 maja 2018 r. uprawnieniach:

Kto jest administratorem danych osobowych oraz z kim i w jaki sposób można się kontaktować

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Strzebak prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą MB FILTER POLSKA Marek Strzebak
  z siedzibą w Czechówce, ul. Spacerowa 20, 32-406 Czechówka. Z administratorem danych osobowych (ADO) można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

–      pisemnie za pomocą przesłania informacji na adres siedziby firmy;

–      poprzez pocztę elektroniczną na adres email: biuro@mbfilter.pl;

–      telefonicznie pod numerem telefonu: +48 533 080 317

 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe, wykorzystywane w zakresie prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę mogą być przetwarzane przez Marek Strzebak MB FILTER POLSKA
  z siedzibą w Czechówce, ul. Spacerowa 20, 32-406 Czechówka w poniżej wymienionych celach:
Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Zawarcie umowy handlowej oraz wykonywanie czynności wynikających z zapisów tej umowy Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Marek Strzebak MB FILTER POLSKA – tj. niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, zgoda na przetwarzanie danych dotyczących realizacji umowy. (art. 6 ust. 1 lit b. RODO)
Realizacja obowiązków prawnych związanych z zakupem towaru, dokumentacja magazynowo księgowa Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Marek Strzebak MB FILTER POLSKA – tj. niezbędność przetwarzania do wygenerowania wewnętrznej dokumentacji magazynowo księgowej według obowiązującego prawnie programu magazynowo kasowego, zgoda na przetwarzanie danych dotyczących realizacji umowy. (art. 6 ust. 1 lit b., lit c. RODO)
Realizacja obowiązków prawnych wynikających z innych przepisów prawa polskiego oraz unijnego Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Marek Strzebak MB FILTER POLSKA, wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c. RODO)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z zawartymi umowami i transakcjami Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Marek Strzebak MB FILTER POLSKA – tj. dochodzenie własnych praw, roszczeń i obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes)
Marketing bezpośredni i pośredni wytwarzanych produktów z zakresu środków ochrony dróg oddechowych – tj. otrzymywanie od MB FILTER POLSKA Marek Strzebak ofert w tym zakresie na podstawie odrębnej zgody Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Marek Strzebak MB FILTER POLSKA – tj. prezentowanie ofert produktów, dodatkowa zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Organom na ich żądanie – wniosek Udostępnianie danych osobowych jest jednym z procesów wymienionych w art. 7 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych Udostępnienie po weryfikacji na wniosek organom takim jak: policja, prokuratura, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, komornicy, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej, firmy windykacyjne, banki, osoby lub firmy chcące dochodzić swoich roszczeń (art. 6 ust. 1 lit c. RODO)
Na podstawie odrębnej zgody w celu dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta Art. 6, ust. 1, lit. a) „RODO”. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Marek Strzebak MB FILTER POLSKA – tj. sprawdzenie wiarygodności klienta na podstawie informacji zawartych w ogólnie dostępnych rejestrach i bazach (art. 6 ust. 1 lit a. RODO)
Tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Marek Strzebak MB FILTER POLSKA realizuje analizy wewnętrzne dotyczące sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes)

 

Okres czasu przez jaki mogą być przechowywane dane osobowe

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy również od celu ich przetwarzania
  i wynosi odpowiednio:

–      w związku z wykonaniem umowy handlowej oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – do czasu przedawnienia tych roszczeń (okres ten określony jest i wynika z Kodeksu cywilnego, przepisów prawa);

–      w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat);

–      w związku z marketingiem bezpośrednim i pośrednim – do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;

Przekazywanie danych osobowych

 1. W osiągnięciu powyżej wskazanych celów Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy sami,
  a także przekazujemy je współpracującym z nami podmiotom:

–      przedstawicielom handlowym – w związku z promocją, dystrybucją produktów i usług
Marek Strzebak MB FILTER POLSKA;

–      podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa – organom publicznym, w tym m.in. policja, prokuratura, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, komornicy, urzędy skarbowe, ośrodki pomocy społecznej, firmy windykacyjne, banki, osoby lub firmy chcące dochodzić swoich roszczeń;

–      Radcy prawnemu reprezentującemu sprawy Marek Strzebak MB FILTER POLSKA;

–      Biuru rachunkowemu zajmującemu się sprawami Marek Strzebak MB FILTER POLSKA;

–      Firmom zajmującym się dostarczaniem przesyłek,

w każdym przypadku zachowując odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Firmom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Stany Zjednoczone Ameryki nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom poza terytorium Unii Europejskiej.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

 1. Korzystanie z naszych usług, w tym zakup towarów jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z wygenerowaniem dokumentów księgowych i magazynowych dokonanej transakcji, zakupu, zawieraną umową handlową jest niezbędne do jej sfinalizowania, zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, w tym danych prowadzonej działalności gospodarczej, nie jest możliwym uzyskanie dokumentów księgowych, realizacja umowy, a zatem samo zawarcie tego rodzaju transakcji, zakupu, umowy.
 2. Podanie danych osobowych, w tym adresu korespondencyjnego, nr telefonu i adresu poczty elektronicznej – mail w celach marketingu bezpośredniego i pośredniego oraz przesłania próbek jest całkowicie dobrowolne i nie warunkuje to zrealizowania transakcji, zakupu, zawarcia i wykonania umowy handlowej.

Źródło pochodzenia danych osobowych

 1. Posiadane dane osobowe pozyskiwane są przez dobrowolne i świadome podanie ich bezpośrednio od osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Dane mogą być również pozyskiwane ze źródeł powszechnie dostępnych zachowując przy tym zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych określone prawa, w tym: prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana; prawo do sprostowania tych danych; prawo do usunięcia tych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”).
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu oraz odwołania wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, w szczególności w związku
  z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego i pośredniego.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dotyczących dokumentów księgowych skutkować może brakiem możliwości wykonania umowy lub brakiem możliwości realizacji transakcji.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań.

Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.

MB FILTER POLSKA

Marek Strzebak